اپوکسی بهداشتی آب منطقه ای اصفهان

شرکت آب منطقه ای اصفهان

اصفهان

شرکت رسپاد در پروژه  آب منطقه ای اصفهان وظیفه تامین و اجرای کفپوش اپوکسی بهداشتی را بر عهده داشته است. این پوشش های اپوکسی با گرید بهداشتی، در خطوط لوله انتقال آب آشامیدنی اجرا شد.

آخرین پروژه ها