شرکت عمرانی و صنعتی پارس بنای صدر

1200 مترمربع

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک

ساب الماسه- وایر براش- مینی فرز

– پرایمر بتن

– تسطیح کننده اپوکسی

– نوار مسی یا آلومینیومی

– پرایمر آنتی استاتیک

– رویه آنتی استاتیک

در این پروژه شرکت رسپاد مسئولیت تامین و اجرای کفپوش آنتی استاتیک را بر عهده داشت. در ابتدا جهت افزایش چسبندگی و ماندگاری کفپوش، سطح زیرکار را به وسیله ساب الماسه مضرس  شد و سپس پرایمر بتن روی سطح انجام شد.

پس از آن یک لایه تسطیح کننده به منظور انتقال جریان الکتریسیته  اجرا  شده و همچنین جهت جلوگیری از  تجمع بار ساکن نوارهای مسی و آلومینیومی پشت چسب دار، بر روی سطح چسبانده شد.

لایه ی بعدی پرایمر آنتی استاتیک بود که با گذشت مدت زمان مناسب، نهایتا رویه ی آنتی استاتیک اعمال شد.

آخرین پروژه ها