تامین و رنگ آمیزی 1000 دستگاه خودرو تاکتیکی

شرکت رسپاد پروژه ی رنگ آمیزی 1000 دستگاه خودروی تاکتیکی را زیر نظر شرکت زرین خودرو اصفهان وابسته به سازمان صنایع دفاع، بر عهده داشته است.

سازمان صنایع دفاع زرین خودرو اصفهان

زرین شهر

آخرین پروژه ها