مجموعه داروسازی رها

5000 مترمربع

اصفهان

کفپوش اپوکسی بهداشتی

ساب الماسه- وایر براش- مینی فرز

– پرایمر بتن

– تسطیح کننده اپوکسی

– رویه اپوکسی بهداشتی

در پروژه ی شرکت داروسازی رها، شرکت رسپاد وظیفه ی تامین و اجرای کفپوش اپوکسی این مجموعه را بر عهده داشت. در این پروژه برای چسبدگی و ماندگاری بهتر کفپوش به سطح زیرکار، در ابتدا تمامی درزها و نقاط شکست تخلیه شده و سپس ر بر روی تمام سطوح، لایه ی پرایمر پوشانده شد. سپس با استفاده از گروت اپوکسی، درزها و نقاط شکست، هم سطح دیگر نقاط شده و جهت افزایش مقاومت مکانیکی، لایه تسطیح کننده اپوکسی تقویت شده با ذرات معدنی، اجرا شد. پس ازآن رویه ی کفپوش اپوکسی بهداشتی برای افزایش تفاوت شیمیایی و جوی، بر روی لایه ی قبلی اجرا شد.

آخرین پروژه ها