رنگ روغنی جدولی RB 5135
متن جایگزین

RB5135 از جمله رنگ های ترافیکی رسپاد میباشد که دارای خواص حفاظتی مناسبی در آب و هوا های مختلف با قابلیت چسبندگی خوب و زمان خشک شدن سریع است که برای جداول بکار میرود.